Teenused

ESMANE NÕUSTAMINE

Teenuse sisuks on vägivalla ohvrite ärakuulamine ja neile emotsionaalse toe pakkumine, turvariskide hindamine ja esmase tegevusplaani koostamine riskide maandamiseks, ohvrite (edaspidi klient) teavitamine nende õigustest ja edasistest abivõimalustest, samuti järgnevate sammude ja vajadusel uute kohtumiste kokkuleppimine tugikeskuse töötajatega.

Esmast nõustamist osutavad spetsialistid lisaks silmast-silma kohtumistele ka telefoni ja e-maili vahendusel. Klient võib soovi korral jääda anonüümseks.

Kliendi kohta edastatavad tugikeskused individualiseeritavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolel ja temaga kokku lepitud piirides.
Esmane nõustamine on tagatud ööpäevaringselt.

 

JUHTUMIPÕHINE NÕUSTAMINE

Teenuse eesmärgiks on naise arusaamine oma olukorrast ja võimalustest ning otsus alustada vägivallaringist väljumist, selleks vajalike sammude teadvustamine ja järk-järguline elluviimine.

Teenuse sisuks on vägivalda kogenud või vägivalla ohus naise (ja vajadusel tema lastega) kohtumine, usaldusliku kontakti loomine, nende ärakuulamine ja emotsionaalne toetamine, samuti naise ja laste jõustamine.

Juhtumipõhise nõustamise käigus selgitab tugikeskuse töötaja (nõustaja) välja kliendi individuaalsed vajadused, jagab teavet tema seaduslikest õigustest ja tugikeskuse poolt pakutavatest teenustest, samuti väljaspool tugikeskust kättesaadavatest abivõimalustest.

Nõustaja hindab koostöös kliendiga tema turvariskid, koostab turvaplaani ja tegevuskava.Tegevuskava koostamisel lähtub töötaja kliendi otsustest.
Tegevuskava võib sisaldada näiteks toetuste taotlemist, sh kohtusse pöördumist elatisabi taotlemiseks, kohtusse pöördumist lahutuseks ja ühisvara jagamiseks, lapse hooldusõiguse ja suhtlemiskorra määramiseks, suhtlemist politsei ja prokuratuuriga kriminaalasja algatamiseks ja selle raames, sh. ajutise lähenemiskeelu taotlemine.

Tegevuskavasse võivad lähtuvalt kliendi vajadustest kuuluda ka pere eelarve koostamine, uue eluaseme ja töökoha otsimine, lastele lasteaia- ja koolikohtade taotlemine, suhtlemist lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega,
Tegevuskava elluviimist arutab nõustaja kliendiga jooksvalt nõustamiste käigus ja vajadusel täiendatakse või muudetakse seda.

Juhtumipõhist nõustamist viiakse läbi eraldi nõustamisruumis eelnevalt kokkulepitud aegadel.
Nõustamisel võib klient jääda anonüümseks.
Kliendi kohta edastatakse individualiseeritavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolekul ja temaga kokku lepitud piirides.

Juhtumipõhist nõustamist viivad läbi naistevastase vägivalla ohvritega töötamiseks eriväljaõppe saanud tugikeskuse töötajad.

 

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada oma elu probleemsed olukorrad. Koos kliendiga arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras.
Nõustamine tähendab vestlust, mille käigus saab klient oma mõtetele vastukaja ning küsimustele vastused.

Nõustamise eesmärkideks on:

 • parandada kliendi heaolu, leevendada tema pingeid, lahendada kriise ja probleeme, samuti edendada iseseisvust probleemide lahendamisel;
 • toetada kliendi toimetulekut saavutamaks adekvaatset enesehinnangut, suuremat enesekindlust, oskusi ja enesetõhusust valikute ja otsuste tegemisel ja enesele püstitatud eesmärkide saavutamisel;
 • õpetada paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja olukordadest.

Psühholoogiline nõustamine viiakse läbi privaatses nõustamisruumis eelnevalt kokkulepitud aegadel ja nõustamiskordade arv lepitakse nõustajaga kokku.

Naistevastase vägivalla ohvrite puhul rakendatakse individuaalnõustamist, ema ja laste nõustamist või grupinõustamist. Paarinõustamist ei teostata.

Psühholoogilist nõustamist osutavad erialase kõrgharidusega psühholoogid, kes on saanud naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse.

 

JURIIDILINE NÕUSTAMINE

Juriidiline nõustamine on kliendi õigusnõustamine, kliendi esindamine või kaitsmine kohtuvälises ja kohtueelses menetluses, kohtus või mujal, kliendile juriidilise dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine, samuti suhtlemine kolmandate isikutega ning vajaduse korral kliendi huvides tõendite kogumine.

Juriidilise nõustaja ülesandeks on (arvestades konkreetse kliendi vajadusi):

 • anda arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes;
 • selgitada kliendile, millised õigusnormid on talle täitmiseks kohustuslikud ning analüüsida nende täitmist;
 • anda soovitusi kliendi tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks tema huvide ja õiguste kaitsmiseks;
 • koostada või osaleda õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel;
 • suhelda kliendi huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning teostada kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid;
 • esindada ja/või kaitsta klienti kohtuvälises, kohtueelses ja kohtumenetluses.

Juriidilise nõustamise sisuks võib olla näiteks: kohtuväliste kokkulepete saavutamine perevägivalla ohvreid enam puudutavates valdkondades, nagu abielulahutus, laste elatis, ühisvara jagamine, kaasomandi lõpetamine, laste hooldusõigus, lastega suhtlemine või kohtumenetluses kliendi esindamine ning kliendi jaoks positiivsete lahendite saavutamine tsiviilmenetluses.

Juriidilist nõustamist viivad läbi juriidilise kõrgharidusega ja soovitavalt naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse läbinud juristid.

 

TURVAKODUTEENUS

Turvakodus on naisel ja lastel võimalus peale vägivalla juhtumit või vägivalla ohu puhul turvalises keskkonnas rahuneda ja välja puhata, teha plaane edaspidiseks ning asuda neid ellu viima.

Turvakodus tegelevad kliendiga eriväljaõppe saanud tugikeskuse töötajad .
Turvakodus on naisele (ja lastele) tagatud ajutine eluase, kus on olemas võimalus toiduainete hoidmiseks ja toidu valmistamiseks, pesupesemiseks ja isikliku hügieeni tagamiseks

Vajadusel ostetakse kliendile esmavajalikud toiduained ja hügieenivahendid, samuti ravimid jm. hädavajalik ning hangitakse vajalikud riietusesemeid ja jalatsid. Lastele ostetakse lisaks vajadusel ka koolitarbeid.

Turvakodus viibimise ajal pakutakse naisele ja lastele juhtumipõhist nõustamist vajadusel psühholoogilist nõustamist ja juriidilist nõustamist. Nõustamine võib toimuda nii tugikeskuse ruumides kui nõustamisruumis.
Turvakodus viibiva kliendi kohta edastatakse individualiseeritavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolekul ja temaga kokku lepitud piirides.

Turvakodu aadress on salastatud. Teenusele tulek lepitakse kokku telefoni teel.
Turvakodus viibimise aeg lepitakse kokku igal konkreetsel juhul eraldi ning see sõltub isiku vajadustest ja tema tegevusest oma edaspidise elu korraldamisel.

Turvakodu ei võta vastu:

 • alaealisi pöördujaid
 • alkoholi- ja narkojoobes isikuid.

Kodukorda tutvustatakse lepingu sõlmimisel ja selle järgimine on varjupaigas viibijatele kohustuslik.