MTÜ Valgamaa Naiste Varjupaik

  Avaleht

  Meist

  Alusdokumendid

  Teenused

   1492

  Lisalugemist

  Kontakt

 • Vägivald ei ole väljapääs
 • Vägivallast on väljapääs
 • Vägivald ei ole väljapääs
 • Vägivallast on väljapääs
Ha:mrike aka Ivo Ahun
Uudised
AlusdokumendidAlusdokumendid
 • Nõuandest elumuutuseni võib olla pikk tee.
  Novembri teavituskampaania «Ava silmad» kutsus üles märkama naistevastast Loe veel...


 • Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud teavituskampaania.
  Algas teavituskampaania „Ava Silmad“, mille eesmärk on tõsta Eesti elanikk

  Loe veel...


 • Raadiosaade "Head inimesed"
  Novembris 2013 salvestasid praktika raames Tartu Ülikooli, Sotsiaal- ja hari

  Loe veel...


 • Alates 01.01.2014
  kannab MTÜ Valgamaa Naiste Varjupaik nime MTÜ Valgamaa Naiste Tugikeskus. Paku

  Loe veel...


GSM: 5303 2544 (24H)

E-Post: valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

EETIKAKOODEKS
Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) E E T I K A K O O D E K S

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) tegevuse eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega ( füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

I OSA ENVL-i eetilised põhimõtted

1. ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad austavad ja väärtustavad nii ennast, kolleege kui koostööpartnereid.
2. Austus on eelduseks usaldusele ja sellest tulenevalt käituvad ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad üksteise suhtes eetiliselt ja vastutustundlikult.
3. ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad ei halvusta ega laima teisi liikmeid ega töötajaid, nende seisukohti ja teistes tugikeskustes tegutsevaid isikuid.
4. Kriitikat kolleegidele tehakse üksnes kontrollitud faktidele tuginedes ja vahetult, mitte kunagi meedia vahendusel või kolleegi teavitamata kellelegi teisele. Eriarvamused sõnastatakse kedagi halvustamata, võimalusel kokkulepetena.
5. ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad ei varja kolleegide eest nende tööks vajalikku informatsiooni.
6. Teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsitakse selleks esmalt autori nõusolekut.
7. ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad seisavad head Liidu maine eest ega kahjusta seda oma tegevusega.
8. Kui ENVL-i kuuluva naiste tugikeskuse liige või töötaja ei ole mingil põhjusel võimeline vajalikul tasemel oma tegevust jätkama, teavitab ta sellest teisi liikmeid/töötajaid. Kui tegevustega ei tulda toime pikemaajaliselt ja on oht, et kahjustub Liidu maine, astub liige/töötaja tagasi.
9. ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad järgivad oma tegevustes Liidu põhikirja ja hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab Liit tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
10. ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmed ning töötajad juhivad kolleegi või koostööpartneri tähelepanu vaieldamatult väärale või ebaeetilisele käitumisele.
11. Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendatakse vastuolu Liidu siseselt ja konfidentsiaalselt vastavalt eetikakoodeksis ja põhikirjas sätestatud korrale.

II OSA ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste juhtimise põhimõtted

1. Naiste tugikeskused on sõltumatud erakondadest või teistest poliitilistest ja usulistest organisatsioonidest.
2. Tugikeskuse töökorraldus lähtub demokraatlikest printsiipidest, võimu ja vastutuse võimalikult võrdsest jaotamisest ja ülemäärselt hierarhiliste või bürokraatlike struktuuride vältimisest.
3. Tugikeskuse juhtimise juures tagatakse tugikeskuse töö kvaliteet ja ENVL eetiliste põhimõtete järgimine tugikeskuse tasandil.
4. Juhtkond korraldab töötajatele kutsealase väljaõppe ja eetikakoodeksi tutvustamise

III OSA ENVL-i kuuluvate naiste tugikeskuste liikmete ja töötajate professionaalse tegevuse eetika

1. Tugikeskuse töötaja eetilise käitumise üldised põhimõtted
1.1. tugikeskuse töötaja tugineb humanistlikule maailmakäsitlusele, toetab iga inimese loomupärast väärtust ning tema õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.
1.2. tugikeskuse töötaja järgib ja propageerib inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, demokraatia ja sotsiaalse õigluse põhimõtteid.
1.3. tugikeskuse töötaja teenib ühiskonna huve, õigustab kliendi usaldust ning tõstab ja hoiab ülal tugikeskuse mainet
2. Naiste tugikeskuse töötaja tööalane eetika
2.1. tugikeskuse töötaja peab võimaldama kliendile parimat võimalikku abi oma pädevuse piires
2.2. tugikeskuse töötaja hoolitseb oma kutsealase pädevuse arendamise ja säilitamise eest kogu tööalase elu jooksul
2.3. tugikeskuse töötaja vastutab kutsetöös tehtud isiklike eetiliste otsuste ja valikute eest
2.4. tugikeskuse töötajal on õigus oma veendumustele ja väärtushinnangutele. Väärtushinnangute vastuolu või rollikonflikti puhul suunab töötaja kliendi vähemalt sama tasemega spetsialisti juurde
2.5. tugikeskuse töötaja tegutseb ausalt, eristab piire oma isikliku elu, tööelu ja ühiskondliku tegevuse vahel
2.6. tugikeskuse töötaja tagab iseenda töökõlbulikkuse, töötades tegeliku suutlikkuse piirides, pöördudes vajaduse korral professionaalse abi järele või katkestades tegevuse antud vallas
2.7. tugikeskuse töötaja ei kasuta oma eriala- ja ametinimetusi eraisikuna tegutsedes.
3. Naiste tugikeskuse töötaja eetiline käitumine klienditöös
3.1. tugikeskuse töötaja ja kliendi vahel on professionaalne suhe, mille puhul eesmärgiks on kliendi heaolu
3.2. tugikeskuse töötaja esmaseks vastutuseks on klientidele parima võimaliku abi tagamine
3.3. tugikeskuse töötaja lähtub töös kliendiga oma kompetentsist ja selle piiridest, vajadusel suunab kliendi edasi teise spetsialisti juurde
3.4. tugikeskuse töötaja ei anna katteta lubadusi mida ei suuda täita
3.5. tugikeskuse töötaja usub kliendi võimesse teha ise oma elu puudutavaid otsuseid, ta ei sunni klienti muutma oma tõekspidamisi ega tegutsema mingil kindlal viisil
3.6. tugikeskuse töötaja toetab ja säilitab maksimaalselt kliendi õigust usaldusele
3.7. tugikeskuse töötaja tagab varjupaigas viibivale kliendile maksimaalse võimaliku turvalisuse
3.8. tugikeskuse töötaja kohuseks on hoida klientide isiklike andmete konfidentsiaalsust ning kutsesaladust, sealhulgas informatsiooni, mida ta on saanud administratiivse või töövälise tegevuse käigus. Kutsesaladuse hoidmise nõude ei kehti kui selle hoidmine kahjustab kliendi või kellegi teise elu või tervist. Infot edastatakse ainult neile, kes saavad antud olukorras ohusolijat aidata
3.9. kui riigi- või erainstitutsioonid soovivad saada kliendi kohta käivaid andmeid, järgime riigis kehtivaid seadusi. Seda tehes arutame olukorda kliendiga ning tegutseme vastavalt sellele, kuidas on kliendile jaoks kõige kasulikum
3.10.juhtumite ülestähendusi hoiame nii, et meeskonnavälised isikud ei omaks neile juurdepääsu praegu ega tulevikus.
4. Naiste tugikeskuse töötaja eetiline käitumine kolleegide ja koostööpartnerite suhtes tugikeskuse siseselt
4.1. tugikeskuse töötaja respekteerib kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat asjakohastes kanalites
4.2. tugikeskuse töötaja jagab ja vahetab kogemusi, teadmisi ning teavet kolleegide ja koostööpartneritega
4.3. tugikeskuse töötaja on valmis kolleege ja koostööpartnereid ära kuulama, neile nõu andma ja neid jõustama
4.4. tugikeskuse töötaja kaitseb kolleege ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja kriitika eest
4.5. tugikeskuse töötaja ei laima ega halvusta kolleege
4.6. tugikeskuse töötaja ei varja informatsiooni ja jagab teavet õigeaegselt.

IV OSA Eetilise konflikti menetlemise kord
1.Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendavad osapooled vastuolu võimaluse korral omavahel ja konfidentsiaalselt, lähtudes käesolevast koodeksist. Vaidlusalustes küsimustes pöördutakse vajadusel ENVL juhatuse poole.
2.Ebaeetilised teod võivad kaasa tuua järgmisi sanktsioone:
2.1.hoiatus
2.2. liikme väljaarvamine Liidust juhatuse otsusega. Juhatuse sellekohasele otsusele võib liige esitada kaebuse ENVL üldkogule, kelle otsus on lõplik.

 Avaleht |  Meist |  Alusdokumendid |  Teenused |   1492 |  Lisalugemist |  Kontakt | Copyright © 2008-2015 MTÜ Valga Naiste Varjupaik
Kõik õigused reserveeritud!